werkplaats
Werkplaatsen (2011 - heden)
Op de pagina over Werkplaatsen vind u specifieke informatie over de Werkplaatsen die we organiseren en georganiseerd hebben. Deze Werkplaatsen hebben tot doel om ervaringskennis bij complexe waterprojecten volwaardig in het spel te brengen. Dat is nieuw, ook op wetenschappelijk gebied. Wij zien onze ontdekkingstocht in de Werkplaatsen dan ook nadrukkelijk als een wetenschappelijk traject. We proberen ons strak te houden aan de methodologie van actie-onderzoek. We stellen ons op als Reflective Practitioners, zoals beschreven door Donald Schön. Onze intentie is ook het onderzoek internationaal te verbreden. Daartoe hebben we een LinkedIn groep ingericht. We zetten in op Horizon 2020.
water_sensitive
Water Sensitive Cities in Australia (2009)
In februari 2009 ben ik samen met een groep wetenschappers van vooral Monash University langs vijf gemeenten in Australië gegaan: Perth, Brisbane, Melbourne, Sydney en Adelaide. In elke stad hebben we een tweedaagse workshop geven over 'Tansitioning to a Water Sensitive City Design'. In deze workshops hebben we meer dan 500 mensen uit de praktijk van stedelijk waterbeheer bereikt. Via het principe van 'social learning' hebben de deelnemers zelf kunnen bepalen wat vervolgstappen zijn om hun eigen stedelijke omgeving beter te laten aansluiten bij de principes van 'Water sensitive Urban Design."
ervaring
Water en ervaringskennis (2007 - 2010)
Deze studie hebben we half 2010 afgerond. Extra informatie over dit project treft u aan bij publicaties op deze site. U vindt daar ook het eindrapport. Door op het plaatje rechts te klikken kunt u het ook downloaden. De basis voor dit project is gelegd tijdens een 'toevallige' ontmoeting met de filosoof Hubert Dreyfus op Heathrow. Dreyfus benadrukte de noodzaak om de waarde van ervaringskennis in het waterbeheer in beeld te brengen en wegen te zoeken om deze te verankeren in de praktijk. In het project hebben we onder andere onderzoek uitgevoerd bij Waternet, de Waterdienst en Waterschap Hollandse Delta. Het essay bij de aftrap van dit 'Leven met Water' project kunt u downloaden via deze link. Een H2O artikel treft u aan bij de pagina met artikelen
iu
Interactieve Uitvoering (2007 - 2009)
Dit 'Leven met Water' project bouwt voort op mijn proefschrift. Waar de complexiteit van waterprojecten toeneemt, is het verstandig niet te blijven doorstuderen totdat alle onzekerheden zijn opgelost. Dat stadium bereik je namelijk nooit. Interactieve Uitvoering staat voor parallel werken en 'learning by doing.' De onderzoekers zijn van de Wageningen Universiteit, TU Delft en Universiteit Twente en de waterschappen die meedoen zijn: Veluwe, Groot-Salland en Velt & Vecht. De projectleiding ligt bij Tauw. Een belangrijk aspect bij de studie betreft de zogenaamde koude lassen: de verbindingen tussen beleid, planvorming, ontwerp, uitvoering en beheer. Het lijkt erop dat hoe integraler projecten worden aangepakt, hoe scherper de koude lassen worden.
wids
Waterschap in de Stad (2007 - 2008)
Ook dit is een 'Leven met Water' project. Door op het plaatje rechts te drukken krijgt u meer informatie over deze afgeronde studie. Er is in dit project gekeken naar de wijze waarop waterschappen acteren in de stedelijke omgeving en dat heeft toch wel tot boeiende inzichten geleid. Medewerkers van waterschappen en gemeenten kennen vaak nauwelijks elkanders doelen en hebben soms merkwaardige percepties van elkanders rollen. In het rapport dat bij dit project is verschenen wordt het Theatermodel geïntroduceerd, een tool om procesparameters expliciet te maken.
2bg
2BG Denemarken (2007 - 2009)
In het project 'Blue Black Green' werken vele partijen (waaronder DTU, de Universiteiten van Kopenhagen en Aarhus en de gemeenten Kopenhagen, Greve, Odense en Aarhus) samen aan de integratie van water, groen en de stedelijke infrastructuur. Hierbij zijn vele promovendi betrokken. Mijn rol is het - namens DTU - meedoen een bijeenkomsten en als Geldof c.s. het faciliteren van workshops.