Dit is een selectie van artikelen, vooral geschreven voor vakbladen. Een volledig overzicht treft u aan op mijn pagina van Google Scholar. Ooit was er een tijd dat vakmensen zelf artikelen mochten schrijven. Tegenwoordig zijn de meeste vakbladen 'professioneel' geworden (glossy's) en schrijven het journalisten de teksten, veelal op basis van interviews. Vandaar dat ik de laatste jaren vrijwel geen artikelen heb geplaatst.

Govert
Weg met de protokolder (maart 2017)
Dit is geen artikel van mijzelf, maar de weergave van een interview met mij in TVVL Magazine, De auteur is Wietse Buma. Het artikel begint met "Intro: In essentie gaat onze maatschappij uit van een negatief mensbeeld. De mens is slecht en daarom zijn er talloze regels nodig om hem onder controle te houden. Deze manier van denken heeft funeste gevolgen voor de overdracht van kennis, het aangaan van samenwerkingsverbanden en ons toekomstbeeld. Dat geldt ook in de bouw, installatiebranche en in de waterwereld. Govert Geldof, waterdeskundige, pleit voor een nieuwe benadering. Tijd voor het Gilde 2.0."
Malmo
Climate Café Malmö (april 2020)
Dit artikel heb ik geschreven met Floris Boogaard en Antal Zuurman, voor Vakblad H2O. In 2019 is er een Climate Café in Malmö geweest. Jongeren uit verschillende disciplines hebben zich gebogen over de vraagstukkenrond klimaatverandering in deze Zweedse stad waar reeds begin jaren '90 nieuwe ideeën over stedelijk water in de praktijk zijn toegepast. Het artikel begint als volgt "We zijn nu circa vijfentwintig jaar lang actief bezig met duurzaam stedelijk water. Maar functioneren de (inter)nationale systemen nog steeds naar tevredenheid, wat kunnen we ervan leren?" Zie deze link
hersenen
Kennis en complexiteit (januari 2017)
Voor SBRCURnet Magazine heb ik een column geschreven over kennis en complexiteit. Kern van de boodschap is dat we nog steeds denken dat kennis wordt ontwikkeld door universiteiten en kennisinstituten en dat mensen in de praktijk deze kennis moeten gaan toepassen. Dit is een Simulacrum: een beeld zonder relatie met de realiteit. Zie ook pagina 20 van deze link
Kivi
Meester en leerlingen ontmoeten elkaar (janiuari 2015)
Dit artikel is geschreven voor het vakblad Land+Water. Het is een verslag van een activiteit die we vanuit het het KIVI hebben georganiseerd. Acht ervaren, deels gepensioneerde maar nog steeds actieve ingenieurs uit de waterwereld gaan samen met zestien studenten van de Universiteit Twente werken aan lokale vraagstukken in Enschede, op narratieve wijze. Voor mij een bewijs dat het zinvol is Gilden 2.0 op de kaart te zetten.
Fryslan
Fryslân vrijstaat voor vakmensen (juni 2016)
Voorheen schreef ik veel artikelen voor vakbladen. Ik merk dat er een verschuiving qua aandacht is richting kranten, columns, blogs en sociale media. Zo nu en dan een interview. Het gekoppelde artikel heb ik geschreven als een reactie op een ander artikel in het Friesch Dagblad. Aukje en ik wonen sinds december 2009 weer in Fryslân en we zien waarden die veel Friezen niet zien. Als je dertig jaar buiten Fryslân gewoond hebt, heb je meer oog voor de waarden alhier.
Mast
Duurzame energie (april 2015)
Deze ingezonden brief is geplaatst in de Volkskrant. De overheid streeft naar duurzame bronnen en is daarbij zo sterk gefocust op prestatiedoelen voor 2020 dat er geen oog is voor waardevolle initiatieven op lokaal niveau. Zelf zit ik in het bestuur van Stichting Mast te Tzum en merk dat de overheid ons tegenwerkt, terwijl een groep vrijwilligers zich al jaren inzet voor een gezonde relatie tussen duurzame energie en leefomgeving.
stormwater
Stormwater in existing urban areas (september 2013)
Dit artikel heb ik samen met Floris Boogard geschreven voor het Duitse blad "fbr-wasserspiegel." Het is in het Duits geplaatst met de titel: "Hochwasserschutz und Bürgerbeteiligung." Het gaat over het omgaan met regenwater in bestaand stedelijk gebied.
technici
De waarde van technici (december 2012)
In één van de laatste H2O's oude stijl werd een discussie aangekaart over de vraag hoe we het tekort aan technici oplossen. Er tekent zich een probleem af voor de korte termijn al. Vaak komen er dan ideeën om leerlingen op de middelbare school te verleiden, wat goed is, maar volgens mij moet er fundamenteel iets veranderen bij de manier waarop we technici in de praktijk benaderen.
singapore
Verslag Singapore Cities of the Future (juli 2012)
In juli 2012 was de Singapore International Water Week, een evenement dat om de twee jaar wordt georganiseerd. Een onderdeel was "Cities of the Future" waar ik gevraagd was een presentatie te geven. In aangehecht artikel voor H2O probeer ik een beeld te schetsen van wat er die week is gebeurd.
waterketen
Narratief van de Waterketen (maart 2012)
Als afronding van onze werkzaamheden als aanjaagteam voor de waterketen, hebben we een narratief opgesteld. Daarvoor hebben we vele mensen geïnterviewd, alle op de één of andere wijze betrokken bij de waterketen. Het narratief is als het ware een vingerafdruk van de praktijk.
doelmatig
Doelmatig werken aan water (februari 2012)
Samen met Gert Dekker heb ik voor het blad Riolering en de site van Rioned een artikel geschreven over doelmatig werken. Overal hoor je "we moeten doelmatig werken", vooral nu bezuinigingsdoelen zijn geformuleerd. Maar hoe doe je dat?
duurzaamheid
Duurzaam waterbeheer (januari 2012)
Eind 2011 is een discussie gestart over de vraag wat duurzaam waterbeheer is. Diverse mensen zijn door H2O uitgenodigd een reflectie aan te leveren.
12icud
Verslag 12ICUD Porto Alegre (september 2011)
Om de drie jaar is er International Conference on Urban Water. In september 2011 was deze in Brazilië. Op de terugweg in het vliegtuig heb ik een verslag geschreven voor het blad Land+Water.
mythbusters
Water Myth Busters (2011 - 2012)
Samen met Jan van Bakel heb ik een aantal keren een bijdrage geleverd voor het blad Water Governance, Onder noemer Water Myth Busters, Hier deel 1 en deel 2. In de wereld van het waterbeheer circuleren vele mythen, oftewel broodjes aap. Je zou ze ook Simulacra kunnen noemen. Het is tijd deze eens kritisch onder de loep te nemen.
krw
De KRW in een sociale omgeving (september 2011)
Eind 2011 heeft vakblad Land+Water een boekje uitgebracht over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het boekje geeft een prachtig overzicht van maatregelen die genomen zijn en genomen moeten worden. Samen met Pieter Huisman heb ik een hoofdstuk geschreven over de sociale context van de KRW.
art6
50 jaar stedelijk waterbeheer (december 2010)
Dit artikel is geplaatst in Land+Water. Het brengt de geschiedenis van stedelijk waterbeheer in beeld. Het vakblad Land+Water bestond 50 jaar in 2010 en ter gelegenheid daarvan hebben de leden van de RAC (Redactie Advies Commissie) van het blad een artikel geschreven. Het begint met de opbouw van na de Tweede Wereldoorlog en eindigt met een reflectie op de stedelijke waterketen.
art5
Complexiteit Top 5 (oktober 2010)
Ik houd mij ongeveer twintig jaar bezig met de vertaling van inzichten uit de complexiteitswetenschap naar de praktijk. Na een lezing in Denemarken heb ik de handschoen opgepakt en geprobeerd de vijf belangrijkste leerpunten op papier te zetten. Deze Top 5 is niet statisch. Zelfs tijdens het schrijven heb ik punten geschrapt en nieuwe toegevoegd.
art4
Ingenieur als vakman (november 2009)
Het bestuur van KIVI-NIRIA afdeling Waterbeheer zet zich in voor de positie van ingenieurs in de waterwereld. Ingenieurs zijn vakmannen en vakvrouwen. Voor Deltaforum, een nieuw blad, heb ik hier een stukje over geschreven. Ik heb hier de versie geplaatst inclusief opmaak. Het artikel is namelijk fraai opgemaakt door de redactie met een aantal eigen foto's over strandmorfologie. Het zijn beelden van Terschelling.
art3
Riolering en ervaringskennis (herfst 2009)
Dit artikel reflecteert op het dan lopende 'Leven met Water' onderzoek naar de betekenis van ervaringskennis voor het waterbeheer in Nederland. Het gaat hier om het artikel dat Roel Valkman en ik hebben geschreven voor het vakblad Riolering, mede op verzoek van Adviesgeus Rob van der Velde, die op dat moment net hoofdredacteur van het vakblad was geworden.
art2
De Watergevoelige Stad (voorjaar 2009)
In de maand februari van 2009 ben ik in Australië geweest om met een groep workshops te geven in vijf verschillende steden. Samen met Rebekah Brown heb ik een verslag opgesteld. Dit verslag is gepubliceerd in H2O (6) 2009. De Watergevoelige Stad is daarbij een directe vertaling van Water Sensitive Cities.
art1
Veiligheid x 10 kan! (januari 2009)
Dit artikel is een reactie op het rapport (3,56 Mb) van de Commissie Veerman. Hierin staat dat de veiligheidsnormen een factor 10 zwaarder moeten worden. In het artikel, dat ik samen met André Oldenkamp heb geschreven, gebruiken we de Driepuntsbenadering om aan te geven dat dit goed mogelijk is, mits er maar niet te lineair wordt gedacht over het begrip 'veiligheid.'
3pluik
Drieluik Driepuntsbenadering (april, mei, juni 2008)
In de maanden april, mei en juni 2008 is er een serie artikelen verschenen in het blad Riolering over de Driepuntsbenadering. Wie Spiral Dynamics kent, herkent in het eerste artikel het blauwe denksysteem en in het tweede artikel het gele denksysteem. Het derde artikel is een interview met Jeroen Kluck en mijzelf.
pospsych
Over positieve psychologie (oktober 2006)
De economie is voor 80% psychologie. Op deze link naar het online watermagazine www.waterforum.net vindt u mijn reactie op de discussie dat er te weinig aandacht is voor het belang van water in Nederland, zowel bij politiek als burgers. Mijn opstelling is dat door uit te gaan van problemen - en dus negatieve psychologie - vernietig je als het ware 80% van de economische potentie van water.
harde_lijnen
Harde lijnen in het landschap (april 2006)
Dit artikel heb ik samen met Henk Hengeveld geschreven voor het blad Stedenbouw en Volkshuisvesting. Wie harde lijnen aanbrengt in landschap of maatschappij, introduceert inversie. Het zijn de effecten op lange termijn als gevolg van gewenste effecten op korte termijn.
realiteit
Over waterplannen in de harde praktijk (december 2005)
Dit artikel heb ik samen met Rob de Graaf geschreven voor Real Estate Magazine. Het gaat over de stap van idee naar realisatie van Rotterdam Waterstad 2035. In het artikel introduceren we drie dimensies van kosten en baten. In veel plannen komt alleen de eerste dimensie in beeld, wat de haalbaarheid sterk verkleint.
twents_manhattan
De Atlantisbifurcatie (maart 2005)
Dit artikel is verschenen in het blad Atlantis van de TU Delft, afdeling Bouwkunde. In dit artikel schets ik twee toekomstscenario's: Twents Manhattan (zie plaatje) of Randstedelijke Hydropolis,
stedwat
De stedelijke wateropgave (maart 2005)
Een artikel voor het blad Riolering, gericht op de stedelijke wateropgave en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het artikel, geschreven met Peter Ganzevles en Ger Vergeer, pleit voor een pragmatische aanpak.
ervaring
Over water en ervaring (april 2004)
Dit artikel dat ik samen met André Oldenkamp heb geschreven over de rol van ervaringskennis in het waterbeheer is geschreven voor Het Waterschap. Uiteindelijk moest het worden gereduceerd tot 800 woorden, waardoor er toch wel het één en ander verloren is gegaan. Hier treft u de originele tekst aan..
veiligheid
Veiligheid en water (december 2003)
Dit artikel gaat over risico's en over risicopercepties. Deze hebben geen lineaire relatie, dus door het nemen van maatregelen "ter vergroting van de veiligheid" hoeft het niet veiliger te worden. Dit artikel, geschreven met Bert Kappe, is geplaatst in het blad Land+Water.
communiceren
Communiceren voorbij neerslagtigheid (juni 2003)
Deze titel is ooit gekozen vanwege de plaatsing in het Neerslag magazine. Het gaat over omgaan met water in bestaand stedelijk gebied. Daar is het anders omgaan met neerslag naast een technische vooral een sociale uitdaging.
iu
Over Interactieve Uitvoering (augustus 2002)
Van 1997 tot en met 2001 hebben we in Nijmegen vorm gegeven aan Interactieve Uitvoering, een "learning by doing" benadering. De belangrijkste kenmerken van Interactieve Uitvoering beschijf ik samen met Jan Luijten, Teus Gijzel en Esther van Beurden in dit artikel voor H2O. In mijn proefschrift wordt de benadering meer gedetailleerd behandeld, waarbij ook Nijmegen een belangrijk casus is.

Een volledig overzicht treft u aan op mijn pagina van Google Scholar. Daar staan ook de wetenschappelijke artikelen. Veelal kunt u downloaden als pdf. Echter, een deel van de wetenschappelijke publicaties zijn alleen bereikbaar voor wetenschappers. Ze zijn afgeschermd, want universiteiten moeten er diep voor in de buidel tasten. Mocht u interesse hebben in een publicatie, neem dan contact met mij op. Van de meeste heb ik papieren versies.